Vandaag Gesloten

Huisregels

In onderstaand reglement vindt je de huisregels die in STECK gelden. Overtreding van wettelijke aard kan aan de politie worden gemeld. Daarnaast heeft de directie te allen tijde het recht om de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van entreegeld.

1. Legitimatie is verplicht wanneer dit gevraagd wordt door het personeel of beveiligingspersoneel, neem dus altijd je ID mee.

2. Wanneer je je niet houdt aan onze huisregels, heeft de directie van STECK ten alle tijden het recht om je de toegang te ontzeggen.

3. Volg de instructies van het personeel op, voor je eigen veiligheid en die van anderen.

4. Het is niet toegestaan drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

5. Voor jouw en onze veiligheid maakt STECK gebruik van beveiligingscamera’s met bandopnamen. Iedereen die STECK bezoekt stemt toe in het maken van opnamen. Deze opnamen kunnen als bewijs gebruikt worden. Bij calamiteiten kunnen deze opnamen als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.

6. Het kan zijn dat er gecontroleerd/gefouilleerd wordt. Deze controle is verplicht en ingesteld in verband met de algemene veiligheid. Bij een controle moet je meewerken.

7. Wij kunnen het gebruik van de garderobe verplichten.

8. Op vrijdag en zaterdag na 23:00 uur is niet toegestaan om grote (sport) tassen mee te nemen in STECK, het is verplicht deze bij de garderobe af te geven.

9. Het is verboden dieren zonder overleg met het personeel mee naar binnen te nemen.

10. De directie is niet aansprakelijk voor verlies van of schade aan de door jou in bewaring gegeven of de door jou onbeheerd gelaten eigendommen.

11. Bij het gebruik van de garderobe zijn de garderobe reglementen van kracht, deze zijn terug te vinden op www.steck.nl.

12. Bezoekers jonger dan 18 jaar hebben na 23:00 uur geen toegang (tenzij anders vermeld op de eventpagina).

13. Voor het zelfstandig bezoeken van evenementen (zonder begeleiding van een meerderjarige) hanteren wij een minimum adviesleeftijd van 18 jaar (tenzij anders vermeld op de eventpagina).

14. Het is in STECK verboden om te roken (ook geen e-sigaretten).

15. Het in bezit hebben van wapens en gevaarlijke/scherpe voorwerpen is ten strengste verboden.

16. Het is niet toegestaan zonder toestemming professionele foto-, video- en audio opname apparatuur mee naar binnen te nemen. Consumentencamera’s worden wel toegestaan. Onder professionele foto- en film apparatuur verstaan wij toestellen met verwisselbare lenzen of spiegelreflex camera’s.

17. De handel in soft- en harddrugs en het gebruik van soft- en harddrugs zijn verboden.

18. Het is verboden in of om STECK goederen te verhandelen.

19. Voor promotieactiviteiten moet ruim van tevoren schriftelijke toestemming verkregen zijn.

20. Bezoekers jonger dan 18 jaar wordt geen alcoholische drank geschonken en geen tabak verkocht. Bij (enig vermoeden van) fraude i.v.m. drank en tabak wordt direct de toegang van de betrokkenen ontzegd.

21. In STECK wordt meer dan 85 Db(a) aan geluid geproduceerd. De directie aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan je gehoor. Het verblijf in STECK geschiedt derhalve geheel op je eigen risico. Geef je oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar bij de garderobe.

22. Het is niet toegestaan om glazen of flessen met of zonder drank na 00:00 uur mee naar buiten te nemen.

23. Agressie of hinderlijk gedrag wordt absoluut niet getolereerd.

24. Racistische, seksistische, beledigende en/of discriminerende uitlatingen, in welke vorm dan ook, worden absoluut niet getolereerd.

25. Ongewenste intimiteiten worden absoluut niet getolereerd.

26. Personen die duidelijk onder invloed zijn van drank en drugs wordt de toegang geweigerd.

27. Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel sanitair gebruik. Verblijf om andere redenen is dus niet toegestaan en leidt tot ontzegging.

28. Bij overtredingen en misdrijven wordt de politie ingeschakeld.

29. Gevonden voorwerpen kunnen bij de bar ingeleverd worden.

30. Wanneer je klachten hebt, van welke aard ook, kun je die per mail bij de directie van STECK melden via info@steck.nl. Klachten dienen binnen drie (3) werkdagen na het moment van ontstaan te worden gemeld. Daarna vervalt je ‘klachtrecht’.

31. STECK kan beslissen om beeld- en/of geluidsopnamen te maken van het evenement en haar bezoekers. Deze opnames kunnen openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd. De bezoeker verleent onvoorwaardelijk toestemming tot het maken van deze opnamen en exploitatie daarvan zonder dat STECK of derden een vergoeding aan de bezoekers verschuldigd is of zal zijn. Een eventueel naburig- en/of auteurs- en/of portretrecht draagt de bezoeker bij deze en zonder enige beperking over aan de organisatie. Voorst doet de bezoeker onherroepelijk afstand van het recht zich te beroepen op zijn/haar persoonlijkheidsrechten.

32. Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken bij het verlaten van STECK en de directe omgeving.

33. Bezoekers die in het (recente) verleden problemen hebben veroorzaakt, kan de toegang worden ontzegd.

34. Elke toezichthouder / bijzondere opsporingsambtenaar of overheidsfunctionaris dient zich na binnentreden van STECK direct bij de bedrijfsleiding / directie te legitimeren. Art 5:12 Algemene wet Bestuursrecht.

35. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de bedrijfsleiding.