Vandaag Gesloten

Garderobe

1. Gebruik van de garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake "bewaarneming" is niet van toepassing op overeenkomsten tussen STECK en gebruikers van de garderobe. 

2. Als item worden enkel geaccepteerd jassen, tassen, helmen en paraplu's. Deze of soortgelijke items kunnen niet mee naar binnen genomen worden, met uitzondering van handtassen. Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan euro 50 hebben, dienen niet in bewaring te worden gegeven en  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een hogere waarde dan 50 euro. 

3. STECK is gerechtigd de inhoud van de items te controleren. STECK behoudt zich het recht voor om bewaring te weigeren van kostbare, te grote of ongebruikelijke items c.q. items met een (mogelijk) verboden, gevaarlijke of twijfelachtige inhoud. Gebruiker vrijwaart STECK van schade die wordt veroorzaakt door de (inhoud van) de door de gebruiker in bewaring gegeven items. 

4. Per in bewaring gegeven item wordt één ontvangstbewijs vertrekt. Teruggave van items geschiedt enkel na overhandiging van dit originele ontvangstbewijs aan een garderobe-medewerker van STECK. Ditzelfde geldt voor het tijdelijk teruggeven van items.

5. Bij verlies van het ontvangstbewijs zal STECK zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen origineel ontvangstbewijs kan worden getoond, is STECK op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. 

6. Uiteraard zal STECK zich inspannen om alle, aan haar in bewaring gegeven, items zorgvuldig te doen bewaken en terug te geven. STECK kan echter niet garanderen dat de items te allen tijde (onbeschadigd) zullen worden geretourneerd. 

7. STECK is niet aansprakelijk voor schade van de gebruiker, met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van haarzelf of haar medewerkers. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten. De aansprakelijkheid van STECK is te allen tijde beperkt tot euro 50 per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).